Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej w składzie następującym:
Przewodniczący: sędzia (del.) Krzysztof Kurosz
Protokolant: Marta Wińska
Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 grudnia 2020 r. w Warszawie sprawy z powództwa Power Horse Energy Drinks GmbH z siedzibą w Linz (Austria) przeciwko Max Euro-Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Saro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie o ochronę prawa do unijnego znaku towarowego
1. Nakazuje Saro spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie zaniechania naruszania prawa ochronnego z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego nr 1037284 ze wskazaniem na Unię Europejską tj. umieszczania oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym lub do niego podobnego w ten sposób, że zawierającego słowo „POWER” w połączeniu z grafiką konia, niezależnie od zastosowanej kolorystyki, w szczególności o następującym wyglądzie:


na opakowaniach i etykietach napojów bezalkoholowych, jak również w dokumentach handlowych i informacyjnych, materiałach reklamowych, w tym na stronach internetowych.

2. nakazuje spółce Saro spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie do zaniechania oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej napojów bezalkoholowych w opakowaniu z oznaczeniem identycznym ze znakiem towarowym nr 1037284 lub do niego podobnym w ten sposób, że zawierającym słowo „POWER” w połączeniu z grafiką konia, niezależnie od zastosowanej kolorystyki w szczególności o następującym wyglądzie:


3. nakazuje spółce Saro z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie:
a) zniszczenie wszystkich będących w posiadaniu pozwanego opakowań i etykiet napojów bezalkoholowych z oznaczeniem identycznym z opisanym znakiem towarowym nr 1037284 lub do niego podobnym w ten sposób, że zawierającym słowo „POWER” w połączeniu z grafiką konia, niezależnie od zastosowanej kolorystyki, w szczególności o następującym wyglądzie

a w przypadku gdy na opakowaniach tych znajdują się napoje bezalkoholowe, po uprzednim umożliwieniu pozwanemu pozbawienia zajmowanych opakowań zawartości w celuumożliwienia im obrotu tymi napojami bezalkoholowymi w innych opakowaniach albo (wedle wyboru Saro spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie)
b) wydanie Power Horse Energy Drinks GmbH z siedzibą w Linz (Austria) wszystkich będących w posiadaniu pozwanego opakowań i etykiet napojów bezalkoholowych z oznaczeniem identycznym z opisanym znakiem towarowym nr 1037284 lubdo niego podobnym w ten sposób, że zawierającym słowo „POWER” w połączeniu z grafiką konia niezależnie od kolorystyki, w szczególności o następującym wyglądzie:

i upoważnienie Power Horse Energy Drinks GmbH z siedzibąw Linz (Austria) do zniszczenia tych towarów na koszt SARO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie

4. nakazuje spółce Saro z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie wycofania z obrotu towarów oznaczeniem identycznym z opisanym znakiem towarowym nr 1037284 lub do niego podobnym w ten sposób, że zawierającym słowo „POWER” w połączeniu z grafiką konia, niezależnie od zastosowanej kolorystyki, w szczególności o następującym wyglądzie


5. nakazuje Saro spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie podania do publicznej wiadomości sentencji wyroku uwzględniającego powództwo, poprzez:
a) jego opublikowanie i utrzymanie przez okras 14 dni na koszt Saro spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie na stronach startowych następujących stron internetowych www.maxeurofood.pl, i www.energy-sar.pl oraz portalu Facebook na profilu https://facebook.com/powerofgoldenergydrink/, na samym szczycie strony internetowej oraz w wiadomości podpiętej na profilu na portalu facebook, gdzie, w odniesieniu do stron internetowych, sentencja zapisana będzie czarnymi literami w rozmiarze 16, czcionka Arial, wytłuszczonym drukiem i umieszczona w czarnej ramce o powierzchni nie mniejszej niż jedna druga strony wskazanego dziennika, na białym tle, w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia sięwyroku w niniejszej sprawie,
b) jego jednorazowe opublikowanie na koszt Saro spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie w dzienniku Rzeczpospolita w rubryce „Prawo co dnia” na pierwszej stronie tej rubryki, gdzie sentencja zapisana będzie czarnymi literami w rozmiarze 16, czcionka Arial, wytłuszczonym drukiem i umieszczona w czarnej ramce o powierzchni nie mniejszej niż jedna druga strony wskazanego dziennika, na białym tle, w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie

6) upoważnia Power Horse Energy Drinks GmbHz z siedzibą w Linz (Austria) do realizacji obowiązku podania sentencji wyroku do publicznej wiadomości, na koszt Saro spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie, na wypadek niewykonania tego obowiązku przez pozwanego Saro spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie

7) zarządza od Saro spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Rzecz Power Horse Energy Drinks GmbHz siedzibą w Linz (Austria) kwotę 5 097 zł (pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku w tym 1697 zł ( tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

8. wyrokowi w punktach 1-7 nadaje rygor natychmiastowej wykonywalności.